Nghiệm thu công trình nước cấp Quân khu bộ/QK7

 Tháng 10 năm 2007.

Lãnh đạo Công ty Hải Sơn và các lãnh đạo Quân khu bộ/QK7 tại buổi nghiệm thu công trình nước cấp:

 

 

 

 

 

 

Nguồn Công ty Hải Sơn.