Công trình đang thi công

Thi công cải tạo Trạm xử lý nước thải trại heo Cư Jut.

02/04/2019

Thi công cải tạo Trạm xử lý nước thải trại heo Cư Jut.


 

 

 

 

 

 

 

Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải trại heo tại Cư Jut, ĐắkNông

Ngày 27/01/2018

Lắp đặt phao đỡ máy khuấy chìm – Công trình Xử lý nước thải Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreendFarm Asia, ĐăkNông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty Hải Sơn 

 

 

Công trình Xử lý nước thải BV354/TCHC/BQP

Ngày 07 tháng 8 năm 2014 

Hệ thống Xử lý nước thải Bệnh viện 354/TCHC/BQP - hiện đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng 

Hệ thống Bồn lọc sinh học 

 

 

Nhà Điều hành 

 

 

 

Hệ thống cấp khí - Công trình Xử lý nước thải BV108/BQP

Ngày 04 tháng 4 năm 2014

Hệ thống cấp khí - Sử dụng cho công trình Xử lý nước thải BV108/BQP.

 

 

 

 

 

 

Xây dựng nhà điều hành - Hệ thống xử lý nước thải BV354/TCHC/BQP

 

 

 

 

 

 
Trang 1 trong tổng số 5 trang